Avis de copyright: Pels continguts de la web

La informació, material gràfic, text, imatges de vídeo, àudio, fotografies, etc., propietat intel·lectual  inclosos en aquest Site Web, es troben protegits pels drets d’autor i per les lleis internacionals. Només es podrà accedir i utilitzar el “material” amb finalitats particulars o educatives. No es podrà reproduir, distribuir, representar públicament, visualitzar públicament, modificar, ni crear treballs o obres derivades del “material” (ni autoritzar a altres la realització d’esmentades activitats) amb fins lucratius, sinó s’ha obtingut l’autorització corresponent del propietari o propietaris dels drets d’autor.

No es podrà crear cap vincle directe amb cap dels arxius de suport ubicats a lluisllach.com, i no podrà tractar de “fer-se passar” per autor d’aquests. Tampoc es podrà utilitzar cap logotip ni marca comercial de lluisllach.com sense comptar amb la nostra autorització prèvia i expressa.

En cas de que es reprodueixi “material” trobat al Site Web, un cop es disposi de l’oportuna autorització, s’haurà de incloure, en totes les còpies, qualsevol avis sobre el propietari dels drets d’autor que originàriament consti en el “material”.


Avis de copyright: Pel material que s’adquireixi a través de la botiga

Tot el material de lluisllach.com està protegit per les lleis de drets d’autor i per tractats internacionals. Del material que s’adquireixi se’n podrà realitzar un nombre raonable de còpies del mateix únicament per a us personal. No es podrà reproduir, distribuir, interpretar públicament, mostrar en públic  ni crear treballs derivats d’aquest material, si no es disposa de l’autorització del propietari o propietaris del copyright. Copyright © 2002, www.lluisllach.com - Avis Legal